RSS

Lettergrootte: - +

U bent hier: Homepage / actueel

Deze pagina doorsturen

DoorsturenStuur door AfdrukkenAfdrukken VoorlezenVoorlezen

Actueel

Collegeprogramma

In april 2014 heeft de nieuwe gemeenteraad ingestemd met c.q. kennis genomen van het Bloesemakkoord als resultaat van de coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. In het Bloesemakkoord wordt het college gevraagd het akkoord te vertalen in een collegeprogramma. [+] Lees verder

Nieuwsbrieven aan de raad

[+] Lees verder

Coalitieakkoord 2014-2018

De coalitiepartijen D66, PvdA, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt over een akkoord voor de bestuursperiode 2014-2018. [+] Lees verder

Raadsuitzendingen

Van de vergaderingen van de raad van de gemeente Tiel worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. U kunt deze hier bekijken en beluisteren. [+] Lees verder

Begroting

In de programmabegroting staat wat de gemeente de komend jaar wil bereiken, gaat doen en hoeveel dit gaat kosten. [+] Lees verder

Beleidscyclus

Elke gemeente heeft een 'beleidscyclus'. Via deze beleidscyclus stelt de raad het beleid voor de komende jaren vast en legt het college verantwoording af over de uitvoering van het beleid. [+] Lees verder

Uitnodigingen

Hier treft u de actuele uitnodigingen aan voor raads- en commissieleden. [+] Lees verder

Maandkalender

In de maandkalender wordt per maand een overzicht gegeven van alle vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen die van belang zijn voor raads- en commissieleden van de gemeente Tiel en bekend zijn bij de griffie. [+] Lees verder

Schriftelijke vragen

Een raadslid kan aan het college of de burgemeester schriftelijk vragen stellen. Hiermee kunnen raadsleden goed aan de gemeente laten zien dat een bepaald onderwerp belangrijk is voor hen en hun fractie. De aandacht kan zo worden gevestigd op politiek- bestuurlijke ontwikkelingen of op bepaalde problemen. Schriftelijke vragen kunnen ook gezamenlijk door fracties worden ingediend. De procedure is geregeld in artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en voor andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2002. [+] Lees verder

Vergaderschema

In het vergaderschema Raad, Presidium en Raadscommissies staan alle vergaderdata van raad en commissies. [+] Lees verder

Advies van de informateur

Tiel kent net als veel andere gemeenten in Nederland de traditie waarbij de lijsttrekker van de politieke partij, die de meeste stemmen heeft behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen, het voortouw neemt bij de formatie van een nieuw college van burgemeester en wethouders. De lijsttrekker van die grootste partij, D66, heeft er voor gekozen om aan die formatieonderhandelingen een informatieronde vooraf te laten gaan. [+] Lees verder

Overdrachtsdocument Raad 2014

Het Overdrachtsdocument Raad 2014 is geeft nieuwe raadsleden informatie voor hun opdracht voor het vormen van een coalitie en op basis daarvan een college. [+] Lees verder

Zoek documenten

Zoek documenten