Bekendmaking regelgeving

Dit item is verlopen op 25-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 13-09-2017

Op 30 augustus 2017 heeft de gemeenteraad onderstaande verordeningen vastgesteld en/of ingetrokken. Deze besluiten zijn bekendgemaakt door middel van publicatie in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Tiel. De bekendmaking is terug te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl (onder 'gemeenteblad').

De stukken liggen vanaf donderdag 14 september 2017 ter inzage, zie hiervoor de rubriek 'Inzage en bezwaar'. Ook zijn de stukken na de bekendmaking terug te vinden op www.tiel.nl.

Vastgesteld Ingetrokken
Bekendmaking regelgeving
Re-integratieverordening Participatiewet 2017

Re-integratieverordening Participatiewet 2015

Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2017

Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015
Verordening individuele Inkomenstoeslag Participatiewet 2017

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015

Verordening Klankbordgesprekken burgemeester –
raad en vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017
Verordening functioneringsgesprekken burgemeester – raad 2013
Verordening op raadscommissies 2017

Verordening raadscommissies 2006

Reglement van orde voor de vergaderingen en voor andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2017 Reglement van orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2014

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl.

Beroep

Bij sommige publicaties staat dat beroep mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum beroep instellen bij de rechtbank. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan dient u binnen zes weken na deze publicatie beroep in te stellen. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.