Besluit aanwijzing toezichthouders BRP

Dit item is verlopen op 18-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-06-2018

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) verplicht in artikel 4.2 het college van burgemeester en wethouders om ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 mei 2018 het besluit aanwijzing toezichthouders BRP vastgesteld. De in het besluit genoemde functionarissen zijn hierbij aangewezen als toezichthouder Wet BRP. Dit besluit treedt op 7 juni 2018 in werking.

De hierboven genoemde stukken liggen vanaf donderdag 7 juni 2018 ter inzage, zie hiervoor de rubriek 'Inzage en bezwaar'.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl.

Beroep

Bij sommige publicaties staat dat beroep mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum beroep instellen bij de rechtbank. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan dient u binnen zes weken na deze publicatie beroep in te stellen. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.