Besluit onttrekken openbaarheid van een gedeelte van de Broekdijksestraat en Bredesteeg

Dit item is verlopen op 09-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-03-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel hebben, daartoe gemandateerd door de raad van Tiel, op 20 maart 2018 besloten om een gedeelte van de Broekdijksestraat en  Bredesteeg, gelegen op het perceel kadastraal bekend Tiel L 2385, te onttrekken aan het openbaar verkeer. Het voornemen om dit te doen, is gepubliceerd op 24 januari 2018. Hiertegen zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Het besluit en de situatietekening waarop het te onttrekken weggedeelte staat aangegeven, liggen met ingang van 29 maart 2018  gedurende zes weken tot en met 10 mei  2018 ter inzage bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum, Achterweg 2 te Tiel.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030,68000 EM Arnhem.

Voorlopige voorziening

Binnen de genoemde termijn kan bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van genoemde Rechtbank.