Besluit optimaliseren sliblijn en uitbreiden slibvergistings capaciteit rioolzuiverinstallatie, Simon Stevinstraat 2 Tiel

Dit item is verlopen op 11-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-07-2018

Kennisgeving definitief besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend aan Waterschap Rivierenland. De aanvraag betreft het optimaliseren van de sliblijn en het uitbreiden van slibvergistingscapaciteit bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Tiel (RWZI Tiel) op de locatie Simon Stevinstraat 2 te Tiel.

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking op de dag nĂ¡ de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken heeft met ingang van 11 april 2018 gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen.

Ingekomen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging zijn zienswijzen ingebracht.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Het definitieve besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Publicatie

  • Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl
  • Daarnaast vindt publicatie plaats bij de gemeente Tiel op de wijze die gebruikelijk is bij deze gemeente.
     

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

  • bij de gemeente Tiel bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak telefoon (0344) 637 167 of per e-mail naar: omgevingsloket@tiel.nl
  • bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen. Een afspraak kan worden gemaakt via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer: (024) 751 77 00
  • u kunt het besluit downloaden onder aan deze pagina

De eerste dag van de terinzagelegging is 24 juli 2018.

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem).

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
d. de gronden van het beroep.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl