Circus dag voor kinderen 14 mei 2019, Basisschool De Achtbaan Meeslaan Tiel

Dit item is verlopen op 07-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-12-2018

Kennisgeving evenementenmelding:

Basisschool de Achtbaan organiseren van een circus dag voor de kinderen van de basisschool de Achtbaan op 14 mei 2019 van 12.00 uur tot 15.00 uur op het Waterplein aan de Meeslaan.

Stukken inzien

Voor het inzien van aangevraagde- en verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637167, email: omgevingsloket@tiel.nl

Bezwaar

Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een besluit, bijvoorbeeld bij een vergunning of een melding, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen. De datum van verzending staat vermeld bij de publicatie en in het besluit zelf. Bij sommige besluiten is niet de datum van verzending, maar de datum van publicatie doorslaggevend voor de termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend. Als dat het geval is, staat dat vermeld bij het betreffende besluit (bijvoorbeeld bij verkeersbesluiten).

Een bezwaarschrift kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tenzij anders vermeld. Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit (inclusief de datum) waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden (motieven) van het bezwaar.

Een bezwaarschrift in een vreemde taal, moet voorzien zijn van een vertaling. Het ontbreken van een of meer gegevens kan tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift leiden. Dit geldt ook wanneer een bezwaarschrift niet binnen de bezwarentermijn is ingediend.

Voorlopige voorziening

Als u vindt dat uw belangen spoedeisend zijn, kunt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Arnhem een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek kan pas worden ingediend nadat bezwaar is gemaakt. Dit verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Het postadres van de rechtbank is:

  • Rechtbank Oost-Nederland
  • Team bestuursrecht Arnhem
  • Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.