Concept-evenementenkalender april 2018 tot april 2019

Dit item is verlopen op 24-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 13-12-2017

Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat de evenementencommissie de concept-evenementenkalender heeft opgesteld aan de hand van de door organisatoren ingediende aanmeldingsformulieren. Ook heeft deze commissie een categorieverdeling gemaakt met behulp van een risicoclassificatie. Alvorens de evenementenkalender definitief wordt vastgesteld krijgen belanghebbenden de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Hinderscore

De gemeente Tiel maakt gebruik van een hinderscore in het evenementenbeleid. De hinderscore is een instrument waarmee de overlast van evenementen wordt gekwantificeerd door op grond van hinderfactoren verschillende evenementen te typeren en van punten te voorzien. De concept-evenementenkalender 2018-2019 is gescoord aan de hand van de hinderscore. Met deze concept-evenementenkalender wordt voldaan aan de hinderscores en de verplichte rustperioden die gelden voor de verschillende evenemententerreinen.

Waar en wanneer kunt u de concept-evenementenkalender inzien?

Vanaf 15 december 2017 tot en met 12 januari 2018 ligt de concept-evenementenkalender voor iedereen ter inzage. Ook zijn de stukken te vinden op www.tiel.nl.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Iedere belanghebbende kan gedurende bovengenoemde periode zijn zienswijze omtrent de concept-evenementenkalender naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren. Uw zienswijze dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tiel, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Voor het mondeling uitbrengen van de zienswijze kunt u contact opnemen met de evenementenco├Ârdinator op telefoonnummer (0344) 637 253. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt.

Vervolg

De gemeente betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd over wat daarmee is gedaan. De evenementencommissie beoordeelt eind januari 2018 de ingebrachte zienswijzen en brengt dan advies uit aan het college.

Een besluit over de definitieve evenementenkalender wordt medio februari 2018 genomen. Uiterlijk eind februari wordt de definitieve evenementenkalender bekendgemaakt. Aan de vermelding op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend op een evenementenvergunning, de doorgang van een evenement of op welke wijze dan ook.