Gebruik feesttent nieuwjaarsfeest, Moleneind 11 Kapel Avezaath

Dit item is verlopen op 10-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-11-2017

Verleende gebruiksvergunning (burgemeester en wethouders)

Jong Gelre Zoelen voor het in gebruik hebben en houden van een feesttent en een garderobetent in het weiland aan het Moleneind 11 in Kapel Avezaath gedurende de periode van 27 december 2017 tot en met 1 januari 2018 voor het Nieuwjaarsfeest (verzenddatum: 27-11-2017).

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl

Bezwaar

Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een besluit, bijvoorbeeld bij een vergunning of een melding, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen. De datum van verzending staat vermeld bij de publicatie en in het besluit zelf. Bij sommige besluiten is niet de datum van verzending, maar de datum van publicatie doorslaggevend voor de termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend. Als dat het geval is, staat dat vermeld bij het betreffende besluit (bijvoorbeeld bij verkeersbesluiten).

Een bezwaarschrift kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tenzij anders vermeld. Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit (inclusief de datum) waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden (motieven) van het bezwaar.

Een bezwaarschrift in een vreemde taal, moet voorzien zijn van een vertaling. Het ontbreken van een of meer gegevens kan tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift leiden. Dit geldt ook wanneer een bezwaarschrift niet binnen de bezwarentermijn is ingediend.

Voorlopige voorziening

Als u vindt dat uw belangen spoedeisend zijn, kunt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Arnhem een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek kan pas worden ingediend nadat bezwaar is gemaakt. Dit verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Het postadres van de rechtbank is:

  • Rechtbank Oost-Nederland
  • Team bestuursrecht Arnhem
  • Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.