Interne verbouwing, Nieuwe Tielseweg 1 Tiel

Dit item is verlopen op 15-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-10-2017

Aangevraagde omgevingsvergunning:

Interne verbouwing (bouwen, afwijken bestemmingsplan en monumentenvergunning), Nieuwe Tielseweg 1 (ontvangstdatum 21-9-2017).

Beroep en voorlopige voorziening (uitgebreide procedure)

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage. Voor het inzien van de omgevingsvergunning en een toelichting op de stukken kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637167, e-mail omgevingsloket@tiel.nl  Het definitieve besluit is ten opzichte van het ontwerp-besluit niet gewijzigd.

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door:

  • de aanvrager
  • belanghebbenden die kunnen aantonen en beargumenteren, dat zij niet in staat waren om zienswijzen in te dienen volgens de wettelijke voorschriften.

De indieningstermijn van het beroep is zes weken gerekend van de dag na de terinzagelegging van het besluit. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

  • naam en adres van de indiener;
  • de datum;
  • een omschrijving van dit besluit;
  • de gronden van het beroep.

Het besluit treedt terstond na de bekendmaking in werking. Als u dat tegen wilt houden en u hebt daarvoor een dringende reden, dan kunt u de rechtbank in Arnhem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dat kunt u pas doen nadat u een beroepschrift heeft ingediend  

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank in Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Arnhem. Het postadres van de rechtbank is : Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.