Kennisgeving ontwerpbesluit bouwen en oprichten PLUS Distributiecentra B.V., Merchant 5 Tiel

Dit item is verlopen op 26-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-08-2018

Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de omgevingsvergunning voor het bouwen en oprichten van distributiecentrum voor PLUS Distributiecentra B.V. aan Merchant 5 in Tiel te verlenen met de volgende activiteiten:

  • Bouwen
  • Afwijken bestemmingsplan
  • Uitweg
  • Milieu

Het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 16 augustus 2018 tot en met woensdag 26 september 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Tiel. Voor het inzien van, en een toelichting op de stukken, kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167 of per mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage legging kan door een ieder een schriftelijke zienswijze worden ingebracht tegen het ontwerp-besluit. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Tiel, Postbus 6325, 4000 HH TIEL. In deze periode kan door een ieder ook een mondelinge zienswijze worden ingebracht. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken met de heer G. van Leeuwen. Hij is op elke werkdag (behalve in de even weken op vrijdag) bereikbaar op telefoonnummer: (0344) 637 124/ 06-15 58 56 90, mailadres: gvleeuwen@tiel.nl

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.