Kennisgeving Ontwerpbesluit Nieuwe Tielseweg 1 Tiel

Dit item is verlopen op 06-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-04-2018

Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing rechtbankgebouw tot 24 zorgappartementen, Nieuwe Tielseweg 1 met de volgende activiteiten:

  • Bouwen:
  1. Afwijken bestemmingsplan
  2. Wijzigen rijksmonument
  • Wet geluidhinder voornemens zijn om hogere grenswaarden vast te stellen.

Inzage en toelichting

De ontwerp-besluiten (omgevingsvergunning en hogere grenswaarden) en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 26 april 2018 tot en met woensdag 6 juni 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Tiel. Voor het inzien van en een toelichting op de stukken kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak telefoon (0344) 637 167 of per e-mail naar: omgevingsloket@tiel.nl

Zienswijze ontwerpbesluiten

Tijdens de periode van ter inzage legging kan door een ieder een schriftelijke zienswijze worden ingebracht tegen beide ontwerp-besluiten. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Tiel, Postbus 6325, 4000 HH TIEL. In deze periode kan door een ieder ook een mondelinge zienswijze worden ingebracht. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken met de heer W. Rovers. Hij is op elke werkdag (behalve woensdagmiddag) bereikbaar op telefoonnummer (0344) 637 184,  (06) 11 72 04 93 of e-mail: wrovers@tiel.nl

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerp-besluit en men belang- hebbende is.