Kennisgeving Ontwerpbesluit Simon Stevinstraat 2a Tiel

Dit item is verlopen op 25-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-09-2018

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen.  Het betreft de wijziging van de omgevingsvergunning van 15 augustus 2007 van GMB BioEnergie Tiel B.V., gelegen aan Simon Stevinstraat 2 a te Tiel.

Publicatie

Dit ontwerpbesluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Daarnaast vindt publicatie plaats bij de gemeente Tiel op de wijze die gebruikelijk is bij deze gemeente.

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

  • bij de gemeente Tiel bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak telefoon (0344) 637 167 of per e-mail naar: omgevingsloket@tiel.nl
  • bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen. Een afspraak kan worden gemaakt via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer (024) 751 77 00.

De eerste dag van de terinzagelegging is 13 september 2018.

Zienswijze

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl onder vermelding van het OLO-nummer  en/of het zaaknummer W.Z17.108184.02. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 7700.

Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.