Maximale geluidsbelasting, Passewaayse Hogeweg 3a Tiel

Dit item is verlopen op 16-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Wet geluidhinder

In het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Passewaayse Hogeweg 3a in Tiel hebben Burgemeester en wethouders van Tiel conform de Wet geluidhinder een besluit Hogere Waarde vastgesteld. Hierin is de maximale geluidsbelasting voor 1 woning aan de Passewaayse Hogeweg 3a in Tiel vastgelegd.

Inzage

Het besluit ligt tezamen met de omgevingsvergunning vanaf 6 juli gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2, Tiel.

Bezwaar

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel, Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Voorlopige voorziening

Als u vindt dat uw belangen spoedeisend zijn, kunt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Arnhem een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek kan pas worden ingediend nadat bezwaar is gemaakt. Dit verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Het postadres van de rechtbank is:

Rechtbank Oost-Nederland

Team bestuursrecht Arnhem

Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Publicatiedatum: 05-07-2017