Mer beoordelingsbesluit en bestemmingsplan 'Buitengebied - Buitenplaats Hogeweg'

Dit item is verlopen op 28-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-02-2018

Voor de realisatie van een buitenplaats aan de Passewaayse Hogeweg wordt een wijzigingsplan ‘Buitengebied – Buitenplaats Hogeweg’ voorbereid. Het plan maakt de realisatie van een buitenplaats mogelijk met in totaal 3 woningen van allure, inclusief de aanleg van een omliggend landschapspark met bosschages, lanen, open ruimten en waterpartijen. Het landschapspark zal, op daartoe bestemde wegen en paden, openbaar toegankelijk zijn. De realisatie van de buitenplaats is mogelijk met gebruikmaking van artikel 38.4 van het geldende bestemmingsplan Buitengebied Tiel.

m.e.r. beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben, op basis van de aanmeldnotitie ‘Vormvrije mer-beoordeling Buitenplaats Hogeweg’, op 6 februari 2018 besloten dat voor het wijzigingsplan geen Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn die de opstelling van een m.e.r. noodzakelijk maken.

Het besluit en bijbehorende aanmeldnotitie liggen met ingang van 15 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen, stuur uw vraag naar omgevingsloket@tiel.nl.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit ten behoeve van het nieuwe wijzigingsplan. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen deze voorbereidingsbeslissing geen bezwaar of beroep open. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u geven in het kader van de procedure van het wijzigingsplan.

Ontwerp wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders leggen tegelijkertijd met het m.e.r.-beoordelingsbesluit het  ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied – Buitenplaats Hogeweg’ ter visie.Het ontwerp wijzigingsplan ligt met ingang van 15 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen. Stuur uw vraag naar omgevingsloket@tiel.nl. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.WZ00018-on01.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan contact opnemen met het secretariaat van het team Regie op Ruimte van de gemeente Tiel, (0344) 637 248.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl