Niet vastgesteld bestemmingsplan Tiel-Oost – Grotebrugse Grintweg 59

Dit item is verlopen op 16-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Niet vastgesteld bestemmingsplan Tiel-Oost – Grotebrugse Grintweg 59

De gemeenteraad van Tiel heeft in zijn vergadering van 21 juni 2017 (opnieuw) besloten om het bestemmingsplan 'Tiel Oost – Grotebrugse Grintweg 59' niet vast te stellen.

Het ontwerp bestemmingsplan betrof de planologische inpassing van het op dit adres aanwezige deel van een supermarkt.

Op 16 december 2015 had de gemeenteraad van Tiel al besloten om het bestemmingsplan niet vast te stellen, maar in zijn uitspraak van 16 november 2016 heeft de Raad van State bepaald dat de gemeenteraad een nieuw besluit moest nemen, met een nadere motivering over de strijdigheid van de supermarkt met het oude bestemmingsplan Tiel Oost.

Het raadsbesluit ligt, met het niet vastgestelde ontwerp bestemmingsplan, met ingang van 6 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Het niet vastgestelde ontwerp bestemmingsplan is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00022-on01

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen het besluit van de gemeenteraad;
  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Publicatiedatum: 05-07-2017

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl