Ontwerp besluit hogere waarde Meidoornstraat-Esdoornstraat

Dit item is verlopen op 23-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-12-2018

Ontwerpbesluit

In het kader van het bestemmingsplan Tiel Oost Meidoornstraat-Esdoornstraat hebben Burgemeester en wethouders van Tiel conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde vastgesteld. Hierin is de maximale geluidsbelasting voor 3 woningen in het plangebied vastgelegd.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt tezamen met het ontwerp bestemmingsplan Tiel Oost Meidoornstraat-Esdoornstraat vanaf 13 december gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel, Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan contact opnemen met de heer M. van Herwijnen van het team Regie op Ruimte van de gemeente Tiel, (0344) 637 242.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl

Bezwaar

Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een besluit, bijvoorbeeld bij een vergunning of een melding, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen. De datum van verzending staat vermeld bij de publicatie en in het besluit zelf. Bij sommige besluiten is niet de datum van verzending, maar de datum van publicatie doorslaggevend voor de termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend. Als dat het geval is, staat dat vermeld bij het betreffende besluit (bijvoorbeeld bij verkeersbesluiten).

Een bezwaarschrift kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tenzij anders vermeld. Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit (inclusief de datum) waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden (motieven) van het bezwaar.

Een bezwaarschrift in een vreemde taal, moet voorzien zijn van een vertaling. Het ontbreken van een of meer gegevens kan tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift leiden. Dit geldt ook wanneer een bezwaarschrift niet binnen de bezwarentermijn is ingediend.

Voorlopige voorziening

Als u vindt dat uw belangen spoedeisend zijn, kunt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Arnhem een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek kan pas worden ingediend nadat bezwaar is gemaakt. Dit verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Het postadres van de rechtbank is:

  • Rechtbank Oost-Nederland
  • Team bestuursrecht Arnhem
  • Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.