Ontwerp bestemmingsplan Tiel Oost – Meidoornstraat-Esdoornstraat

Dit item is verlopen op 23-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-12-2018

Er is een ontwerp bestemmingsplan ‘Tiel Oost – Meidoornstraat-Esdoornstraat’ opgesteld. Stichting Kleurrijk Wonen heeft rondom de Meidoornstraat-Esdoornstraat in Tiel 74 sociale huurwoningen in eigendom. De woningen verkeren in slechte bouwkundige staat, hebben slechte energieprestaties en sluiten niet meer aan op de huidige woonwensen. Kleurrijk wonen is daarom voornemen om de woningen te slopen en in het gebied 56 nieuwe woningen terug te ontwikkelen. De beoogde herontwikkeling past echter niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan. Om de herstructurering mogelijk te kunnen maken is dit bestemmingsplan opgesteld.

Inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 13 december 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 63 71 67. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00038-on01 

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan contact opnemen met de Griffie gemeente Tiel, mevrouw Pullen, tel. (0344) 63 73 73.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl