Ontwerp bestemmingsplan Tiel West – winkelcentrum woningen

Dit item is verlopen op 09-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Ontwerp bestemmingsplan Tiel  West – winkelcentrum woningen

Er is een ontwerp bestemmingsplan ‘Tiel West – winkelcentrum woningen’ opgesteld. Het plan betreft het verplaatsen van winkelcentrum Kwadrant naar het voormalige woonzorgcomplex Westlede. Het woonzorgcomplex Westlede is inmiddels gesloopt. Door het realiseren van een winkelcentrum wordt aan dit perceel weer een reële bestemming gegeven. Tevens wordt een wateropgaaf binnen het plangebied gerealiseerd en een aantal woningen.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 29 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2, te Tiel. Indien men toelichting op deze documenten wil, kan telefonisch een afspraak gemaakt worden bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00036-on01

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan contact opnemen met de Griffie gemeente Tiel, mevrouw H. Pullen, telefoon: (0344) 637 373.

Publicatiedatum: 28-06-2017

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl