Ontwerp wijzigingsplannen buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij

Dit item is verlopen op 19-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Er zijn twee ontwerp wijzigingsplannen 'Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij, 1’ en Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij, 2' opgesteld. De plannen maken de realisatie van twee buitenplaatsen tussen de Dr. J.M. Den Uyllaan en de Passewaaijse Hogeweg mogelijk met in totaal 7 woningen van allure, inclusief de aanleg van een omliggend landschapspark met bosschages, lanen, open ruimten en waterpartijen. Het landschapspark zal, op daartoe bestemde wegen en paden, openbaar toegankelijk zijn.

Omdat in het plangebied twee bestemmingsplannen gelden zijn twee, samenhangende, wijzigingsplannen opgesteld. Voor het grootste deel geldt de Eerste herziening van het bestemmingsplan Buitengebied uit 2008; hiervoor is het wijzigingsplan ‘Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij, 1’ opgesteld. Voor een klein deel van het plangebied geldt het bestemmingsplan Buitengebied uit 2005; hiervoor is het wijzigingsplan ‘Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij, 2’ opgesteld. De realisatie van de buitenplaatsen is mogelijk met gebruikmaking van artikel 38.4 van de geldende bestemmingsplannen.

De ontwerp wijzigingsplannen liggen met ingang van 8 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast zijn de plannen te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.WZ00016-on01 en www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.WZ00017-on01

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder zijn zienswijze over de ontwerp plannen schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan contact opnemen met het secretariaat van het team Regie op ruimte van de gemeente Tiel, (0344) 637 248.

Publicatiedatum: 08-06-2017

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl