Realiseren woning, Flipjes Erf 22a Tiel

Dit item is verlopen op 13-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-05-2018

Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn om met de uitgebreide procedure een omgevingsvergunning te verlenen voor:

  • Het realiseren van een woning aan Flipjes Erf 22a te Tiel, kadastraal Tiel, sectie C nr. 7690

Voor deze aanvraag is ook een ontwerp verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad afgegeven.

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 mei 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 in Tiel. Als men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.PB00005-on01.

Inzage en reageren

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen kunt u hierop reageren. Een schriftelijke reactie kan worden gestuurd aan burgemeester en wethouders van Tiel, Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondeling te reageren, kan hiervoor een afspraak maken bij het secretariaat van team Regie op Ruimte. Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer (0344) 63 72 48.

Stukken inzien

Voor het inzien van aangevraagde- en verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, email: omgevingsloket@tiel.nl

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde omgevingsvergunning kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.