Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017-belangrijke informatie 21 maart

Dit item is verlopen op 14-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 31-01-2018

De burgemeester van Tiel maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen en zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Stemmen bij volmacht

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A.  Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs

 • Bij Burgerzaken en op de website van de gemeente zijn formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 • Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 5 februari 2018 als kiezer zijn geregistreerd.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmacht bewijs.
 • Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 • De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 • De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 • De kiezer draagt de, in een volmacht bewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 • Ook moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. De kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 • Het overdragen, van de in volmacht bewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 • Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
 • Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.

Stemmen met een kiezerspas

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.  Schriftelijk aanvraag

 • Bij Burgerzaken en op de website van de gemeente zijn formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Het verzoekschrift en de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B.   Mondelinge aanvraag

 • De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, uiterlijk op dinsdag 20 maart 2018 12.00 uur, de stempas over te leggen bij Burgerzaken van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Let op: Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.