Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied – Industrieweg, brandstofverkooppunt

Dit item is verlopen op 19-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

De gemeenteraad van Tiel heeft in zijn vergadering van 17 mei 2017 het bestemmingsplan ‘Buitengebied – Industrieweg, brandstofverkooppunt’ ongewijzigd en zonder exploitatieplan vastgesteld.

 Het plan betreft de verplaatsing van het bestaande tankstation aan de Havendijk naar een nu nog onbebouwde locatie op de hoek van de Industrieweg, Rivierenlandlaan en Staartsestraat. Met de verplaatsing wordt een al lang bestaand milieukundig knelpunt (LPG-tankstation in de omgeving van woningen) aan de rand van de binnenstad opgelost.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen met ingang van 8 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/planidn=NL.IMRO.0281.BP00030-va01 

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen

    Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum: 08-06-2017

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl