Vastgesteld bestemmingsplan Kanaalzone-Medel afronding

Dit item is verlopen op 31-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-07-2017

De gemeenteraad van Tiel heeft in zijn vergadering van 21 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Kanaalzone – Medel afronding’ gewijzigd en zonder exploitatieplan vastgesteld.

Het plan maakt de uitbreiding van het bedrijvenpark Medel in oostelijke richting en daarmee de afronding van het bedrijvenpark mogelijk. Ten opzichte van het bestaande bedrijvenpark en het plangebied van het provinciale inpassingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Medel fase 1 wordt ongeveer 50 ha toegevoegd. Binnen dit gebied wordt, naast bedrijfspercelen, wegen en waterlopen, de realisering van een groenstructuur en landschappelijke inpassing langs de rand van het uitbreidingsgebied voorzien.

De wijzigingen in het plan betreffen:

  • Een klein onderdeel van het als bijlage 17 bij het bestemmingsplan behorend Beeldkwaliteitsplan is aangepast;
  • De als bijlage 4 opgenomen passende beoordeling is aangepast, onder andere door de stikstofdepositieberekeningen (waarvoor recent aangepaste landelijke cijfers beschikbaar zijn gekomen) te actualiseren, en de toelichting van het bestemmingsplan op dit punt aan te vullen;
  • De hoogte van een afschermende grondwal.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen met ingang van 20 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl ). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00023-va01

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn beroep instellen tegen de door de raad bij vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl