Vastgesteld bestemmingsplan omzetten woningen

Dit item is verlopen op 07-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-12-2018

De gemeenteraad van Tiel heeft in zijn vergadering van 19 december 2018 het paraplubestemmingsplan ‘Omzetten woningen’ ongewijzigd en zonder exploitatieplan vastgesteld. Het plangebied  betreft de bebouwde kom van de gemeente Tiel. De begrenzing is derhalve afgestemd op de grenzen van de bestemmingsplannen die binnen de bebouwde kom zijn opgesteld. Het paraplubestemmingsplan bevat een planologische regeling waarin de ontwikkeling van ongecontroleerde verkamering van panden een halt wordt toegeroepen en beoogd zodoende de hiermee eventueel samenhangende overlast te verminderen.

Inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen met ingang van donderdag 3 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00039-va01   

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

In werking treding

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl