Vastgesteld bestemmingsplan parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2017

Dit item is verlopen op 31-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-07-2017

e gemeenteraad van Tiel heeft in zijn vergadering van 21 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2017’ ongewijzigd en zonder exploitatieplan vastgesteld.

Het plan legt de aanpassing van de geluidzone rond het bedrijventerrein Medel, ten behoeve van de afronding van Medel, planologisch vast. Het plan betreft een herziening van de ‘Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel’, vastgesteld door de provincie Gelderland op 24 september 2014, en daarmee van de volgende onderliggende bestemmingsplannen in de gemeente Tiel:

  • Tiel Oost
  • Kanaalzone

Deze bestemmingsplannen worden herzien voor zover het de geluidzone rond bedrijventerrein Medel betreft.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen met ingang van 20 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl ). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00032-va01

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Wet geluidhinder

In het kader van het bestemmingsplan parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2017 hebben Burgemeester en wethouders van Tiel conform de Wet geluidhinder een besluit Hogere Waarde vastgesteld. Hierin is de maximale geluidsbelasting voor 35 woningen in de geluidszone rond het bedrijventerrein Medel vastgelegd of gewijzigd.

Inzage

Het besluit ligt tezamen met het bestemmingsplan vanaf 20 juli gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel.

Beroep

Binnen de hierboven genoemde termijn van 6 weken kan schriftelijk beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij burgemeester en wethouders; belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl