Vastgesteld bestemmingsplan Tiel-West winkelcentrum woningen

Dit item is verlopen op 22-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-07-2018

Rectificatie i.v.m. problemen die zijn ontstaan bij het uploaden van het digitale bestemmingsplan

De gemeenteraad van Tiel heeft in zijn vergadering van 23 mei 2018 het bestemmingsplan ‘Tiel – West winkelcentrum woningen’ gewijzigd en zonder exploitatieplan vastgesteld. Het plan maakt de realisatie van een winkelcentrum met 28 appartementen aan de Teisterbantlaan op de locatie van het voormalige woon-zorgcomplex Westlede mogelijk.

De wijzigingen in het plan betreffen:

  • Naar aanleiding van de ingediende zienswijze en hetgeen is opgenomen in de bijgevoegde Reactienota zienswijze is besloten om het plan aan te passen in die zin dat de maximaal toegestane bouwhoogte over de eerste 7,5 meter van het bouwvlak – met uitzondering van de entree – wordt teruggebracht tot 7 meter in plaats van 11,5 meter;
  • Tevens is besloten dat het groenplan van initiatiefnemer zal worden opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan;
  • In verband met het mogelijk meeverhuizen van de ambulante handel en standplaatsen is de bestemming ‘Gemengd’ iets uitgebreid om zo voor het gebouw langs een strook van 4 meter open te houden voor standplaatsen.

Inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen met ingang van 12 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00036-va01

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn beroep instellen tegen de door de raad bij vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl