Vastgesteld Paraplu Bestemmingsplan Parkeren

Dit item is verlopen op 12-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 31-10-2018

De gemeenteraad van Tiel heeft in zijn vergadering van 17 oktober 2018 het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Parkeren’ ongewijzigd en zonder exploitatieplan vastgesteld.

Het plan betreft de juridische verankering van de bestaande Tielse parkeernormen in een overkoepelend bestemmingsplan voor de hele gemeente Tiel. Deze parkeernormen waren via de Tielse bouwverordening geregeld, en moeten nu vanwege een wetswijziging via een bestemmingsplan worden geregeld. Aan de parkeernormen zelf verandert met dit bestemmingsplan niets.

Ter inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen van donderdag 1 november tot en met woensdag 12 december 2018 ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00040-va01  

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

In werking

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl