Vastgesteld wijzigingsplan buitengebied-buitenplaats Hogeweg

Dit item is verlopen op 20-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-05-2018

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft in haar vergadering van 17 april 2018 het wijzigingsplan 'Buitengebied – Buitenplaats Hogeweg' ongewijzigd en zonder exploitatieplan vastgesteld.

Het plan maakt de realisatie van een buitenplaats mogelijk met in totaal 3 woningen van allure, inclusief de aanleg van een omliggend landschapspark met bosschages, lanen, open ruimten en waterpartijen. Het landschapspark zal, op daartoe bestemde wegen en paden, openbaar toegankelijk zijn. De realisatie van de buitenplaats is mogelijk met gebruikmaking van artikel 38.4 van het geldende bestemmingsplan Buitengebied Tiel.

Inzage

Het wijzigingsplan en het collegebesluit liggen met ingang van 10 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.WZ00018-va01

Beroep

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college naar voren te brengen.

Het wijzigingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het wijzigingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl