Vastgesteld wijzigingsplan buitengebied – buitenplaatsen Kruisstraat

Dit item is verlopen op 15-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 31-01-2018

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft in haar vergadering van 19 december 2017 het wijzigingsplan 'Buitengebied – Buitenplaatsen Kruisstraat' gewijzigd en zonder exploitatieplan vastgesteld. Het plan maakt de realisatie van twee buitenplaatsen aan de Kruisstraat mogelijk met in totaal 8 woningen van allure, inclusief de aanleg van een omliggend landschapspark met bosschages, lanen, open ruimten en waterpartijen. Het landschapspark zal, op daartoe bestemde wegen en paden, openbaar toegankelijk zijn. De realisatie van de buitenplaatsen is mogelijk met gebruikmaking van artikel 38.4 van het geldende bestemmingsplan Buitengebied Tiel.

De wijzigingen betreffen het verleggen van enkele wandelpaden en een rij bomen in het bij de regels behorende inrichtingsplan en een daartoe strekkende aanpassing van de verbeelding.

Ter inzage

Het wijzigingsplan en het collegebesluit liggen met ingang van 1 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen op omgevingsloket@tiel.nl. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.WZ00015-va01.

Beroepstermijn

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college naar voren te brengen.

In werking treding

Het wijzigingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het wijzigingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl