Vastgestelde wijzigingsplannen Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij

Dit item is verlopen op 23-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-10-2017

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft in haar vergadering van 2 oktober 2017 de wijzigingsplannen 'Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij, 1’ en Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij, 2' ongewijzigd en zonder exploitatieplan vastgesteld. De plannen maken de realisatie van twee buitenplaatsen tussen de Dr. J.M. Den Uyllaan en de Passewaaijse Hogeweg mogelijk met in totaal 7 woningen van allure, inclusief de aanleg van een omliggend landschapspark met bosschages, lanen, open ruimten en waterpartijen. Het landschapspark zal, op daartoe bestemde wegen en paden, openbaar toegankelijk zijn.

Omdat in het plangebied twee bestemmingsplannen gelden zijn twee, samenhangende, wijzigingsplannen opgesteld. Voor het grootste deel geldt de Eerste herziening van het bestemmingsplan Buitengebied uit 2008; hiervoor is het wijzigingsplan ‘Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij, 1’ opgesteld. Voor een klein deel van het plangebied geldt het bestemmingsplan Buitengebied uit 2005; hiervoor is het wijzigingsplan ‘Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij, 2’ opgesteld. De realisatie van de buitenplaatsen is mogelijk met gebruikmaking van artikel 38.4 van de geldende bestemmingsplannen.

Inzage en Beroep

De wijzigingsplannen en het collegebesluit liggen met ingang van donderdag 12 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast zijn de plannen te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.WZ00016-va01 en www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.WZ00017-va01.

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college naar voren te brengen.

De wijzigingsplannen treden in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het wijzigingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl