Verkiezing Gemeenteraad 2018

Dit item is verlopen op 21-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-01-2018

Registratie aanduiding politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Tiel; gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet; dat op donderdag 4 januari 2018 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Tiel.

Politieke groepering:  Krachtig Tiel

Aanduiding: Krachtig Tiel

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door:

Team verkiezingen
Achterweg 2
4001 MV Tiel

Plaats: Tiel

Datum: Donderdag 4 januari 2018

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Tiel,

de burgemeester (ambtshalve)