Voorbereidingsbesluit arbeidsmigranten

Dit item is verlopen op 16-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-04-2018

Burgemeester en wethouders van Tiel maken op grond van het bepaalde in artikel 3.7 en artikel 3.7 lid 4 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 26 maart 2018 heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de bebouwde kom van de gemeente Tiel.

Het voorbereidingsbesluit bepaalt dat het verboden is het gebruik van woningen of andere gebouwen binnen de bebouwde kom te wijzigen ten behoeve van het wonen van meer dan 1 huishouden. Hierbij wordt onder ‘wonen’ verstaan; het gehuisvest zijn in een woning(en). Tevens is bepaald dat onder ‘huishouden’ wordt verstaan een persoon of groep van personen, die een huishouden voert, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling.

Termijn en inzage

Het voorbereidingsbesluit geldt voor een termijn van een jaar en treedt in werking op 5 april 2018. Tegen dit besluit is op grond van artikel 8.5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en beroep mogelijk.

Het voorbereidingsbesluit ligt, samen met de bijbehorende verbeelding, vanaf 5 april 2018 ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wenst op dit besluit kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, met als kenmerk NL.IMRO.0281.VB0002-va01.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl