Voornemen tot onttrekking aan de openbaarheid

Dit item is verlopen op 30-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-12-2018

Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat zij in het kader van de Wegenwet resp. art. 7 en 9 voornemens zijn over te gaan tot de onttrekking aan de openbaarheid van het westelijke deel Inundatiedijk-Noord, gelegen tussen het huisnummer 12 en de spoorlijn.

Inzage en zienswijze

De bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 20 december 2018 tot donderdag 31 januari 2019 ter inzage. Voor het inzien van en een toelichting op de stukken kunt u terecht in het Klant Contact Centrum van het Stadhuis. Dit kan alleen vanaf 7 januari 2019 op afspraak, telefoon: (0344) 637 355.

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een schriftelijke zienswijze worden ingebracht tegen het ontwerp-besluit. Zij moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Tiel, Postbus 6325, 4000 HH TIEL. In deze periode kan ook een mondelinge zienswijze worden ingebracht. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de heer Purmer. Hij is vanaf 7 januari 2019 bereikbaar via telefoon (0344)- 637 355 of per mail: lpurmer@tiel.nl.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerp-besluit en u belang hebbende bent.