Beleid en regels

Beleidscyclus

Via de beleidscyclus stelt de raad het beleid voor de komende jaren vast en legt het college verantwoording af over de uitvoering van het beleid.

Beleidscyclus

Verordeningen

De verordeningen en regelingen van de gemeente Tiel zijn te raadplegen via de digitale regelingenbank op Overheid.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

link naar verordeningen

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen gemeenten.

boxlink

Wob-verzoek indienen

WOB-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob)  regelt uw recht op informatie van de overheid. Op die manier kunt u meer inzicht krijgen in het overheidshandelen.

Uitvoeringsbesluiten en beleid

Uitvoeringsbesluiten, gemeenschappelijke regelingen en handreikingen