Voortgangsrapportages

Twee keer per jaar verschijnt er een voortgangsrapportage, waarin de voortgang van de programma's uit de programmabegroting tegen het licht wordt gehouden. De ene verschijnt in het voorjaar, tegelijk met de perspectievennota. De andere verschijnt tegelijkertijd met de programmabegroting. Met de voortgangsrapportages verantwoordt het college zich aan de raad. De rapportage in het najaar is een handvat voor de bespreking van de jaarlijkse begroting (=de begrotingsbehandeling).

2017

2016

2015

2014