Burgerinitiatief

Inwoners van gemeente Tiel kunnen een burgerinitiatief voorstel indienen, wie bijvoorbeeld plannen heeft om iets aan de straat, wijk of stad te doen kan zo'n voorstel indienen. Het is een korte weg om onderwerpen op de politieke agenda te krijgen. Iedereen die kiesgerechtigd is kan met een burgerinitiatief voorstel komen. Een voorwaarde hierbij is dat het voorstel door 25 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund. Deze mensen moeten ook kiesgerechtigd zijn en in de gemeente Tiel wonen.

Wanneer is indienen niet mogelijk?

Over een aantal onderwerpen bestaat er geen mogelijkheid om een burgerinitiatief voorstel in te dienen, namelijk:

  • persoonlijke zaken;
  • onderwerpen waartoe de gemeenteraad niet bevoegd is;
  • bezwaren in de zin van artikel 1:5 van de Algemene wet bestuursrecht;
  • klachten in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht;
  • onderwerpen waarover de gemeenteraad minder dan een jaar daarvoor al een besluit heeft genomen.

Hoe dient u een burgerinitiatiefvoorstel in?

Een verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de gemeenteraad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. Het verzoek bevat tenminste:

  • een nauwkeurige omschrijving van uw burgerinitiatiefvoorstel;
  • een toelichting op uw burgerinitiatiefvoorstel;
  • de achternaam, alle voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en de eventuele plaatsvervanger;
  • een lijst met de achternamen, alle voornamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Het adres voor het indienen van een burgerinitiatief is:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Tiel
Postbus 6325
4000 HH Tiel

En dan….

Wanneer de voorzitter uw burgerinitiatiefvoorstel heeft ontvangen, geeft hij deze direct aan het presidium. Het presidium bereidt de vergaderingen van de raad voor en beoordeelt of uw verzoek voldoet aan alle eisen.

De gemeenteraad beslist uiteindelijk of uw burgerinitiatiefvoorstel op de gemeenteraadsagenda komt. Als de raad uw verzoek afwijst omdat het een onderwerp is waartoe de gemeenteraad niet bevoegd is, dan kan de raad uw voorstel doorgeven aan burgemeester en wethouders of de burgemeester. Een afwijzing wordt in ieder geval gemotiveerd.

Wanneer uw burgerinitiatiefvoorstel op de voorlopige gemeenteraadsagenda wordt geplaatst, krijgt u van de voorzitter (de burgemeester) een uitnodiging. U krijgt de mogelijkheid om uw initiatiefvoorstel mondeling toe te lichten. Als u zelf verhinderd bent, dan kan uw plaatsvervanger het woord voeren. Dit moet dan wel de persoon zijn die u heeft opgegeven bij het indienen van uw burgerinitiatief.

Binnen twee weken nadat de raad over het initiatiefvoorstel een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekend gemaakt. U krijgt dit besluit persoonlijk toegezonden of uitgereikt. Ook zal het besluit worden gepubliceerd op de openbare mededelingenpagina in de Zakengids.

Nadere informatie

Heeft u na het lezen nog vragen over het burgerinitiatief? Dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de griffie, telefoonnummer: (0344) 63 71 32.