Overdracht

1 Veiligheid

Integrale veiligheid, brand, bureau toezicht en handhaving, milieu, bouw- en woningtoezicht

Programma 1 Veiligheid

3 Vitale en aantrekkelijke stad

Sport, spelen, cultuurbeleid, bibliotheek, museum, Schouwburg- en Agnietenhof, stads- en regionaal archief, evenementen en volksfeesten

Programma 3 Vitale en aantrekkelijke stad

5 Ruimte en economie

Ruimtelijke ordening, wonen, woonwagenzaken, gemeentelijke eigendommen, grondexploitatie, monumenten, economische ontwikkeling, recreatie en toerisme, markten

Programma 5 Ruimte en economie

7 Onderwijs

Lokaal onderwijsbeleid, onderwijshuisvesting, De Plantage

Programma 7 Onderwijs

Overdracht raadsleden

Een overzicht van de reglementen die de raads- en commissieleden hebben om te gebruiken in de uitoefening van hun functie.

Reglementen voor raadsleden

2 Sociaal domein

Werkgelegenheid, bijstandsverlening, minimazorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugd, sociaal cultureel werk, lokaal gezondheidsbeleid OGGZ en maatschappelijke opvang

Programma 2 Sociaal domein

4 Mobiliteit

Verkeersregeling, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, parkeren, voetveer

Programma 4 Mobiliteit

6 Openbare Ruimte

Groen, verhardingen, civiele kunstwerken, straatreiniging, verlichting, watergangen, rioleringen, begraven, wijkbeheer

Programma 6 Openbare Ruimte

8 Bestuur en inwoners

Raad en commissies, burgemeester en wethouders, bestuursondersteuning, bestuurlijke samenwerking, wijkgericht werken

Programma 8 Bestuur en inwoners