Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft op 31 juli 2006 besloten om de volgende medewerkers aan te wijzen als toezichthouders op grond van de Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, Brandweerwet, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet milieu gevaarlijke stoffen en de Wet bodembescherming:

  1. van de afdeling Bouwen, milieu en monumenten alle medewerkers;
  2. van de brandweer Tiel de beroepsmedewerkers van het bureau pro-actie / preventie / preparatie, de commandant brandweer en het personeel vanaf de rang van adjunct-hoofdbrandmeester;
  3. de gemeentesecretaris/algemeen directeur, waarbij de medewerkers die belast zijn met de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer geen toezichthouder zijn als bedoeld in artikel 18.4 van de Wet milieubeheer.

Het aanwijzingsbesluit is opgenomen in het Gemeenteblad 2009 op 11 maart 2009 onder nummer 4.03 en is op 31 juli 2006 in werking getreden.