Aanwijzingsbesluit uitvoering verordening reclamebelasting

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 17 maart 2009 de Directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland aangewezen als onbezoldigd gemeenteambtenaar. Tevens is genoemde Directeur aangewezen als heffings- en invorderingambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c van de Gemeentewet, belast met de uitvoering van de Verordening Reclamebelasting Tiel.

Het besluit is in overeenstemming met art. 139 van de Gemeentewet op 18 maart 2009 opgenomen in het Mandaatregister, onder nummer 3.3.19. Het besluit treedt 27 maart 2009 in werking.