Beleidsregels reïntegratie Wet werk en bijstand 2009

Deze beleidsregels voorzien in een actualisering van het reïntegratiebeleid op met name het onderdeel participatiebanen.

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders is op 28 juli 2009 onder nummer 8.06 opgenomen in het Regelgevingregister 2009 en treedt in werking met ingang van 6 augustus 2009.