Herijking Parkeerbalans Binnenstad 2015

Op 12 november 2013 heeft het college aan de ambtelijke organisatie de opdracht gegeven voor een herijking van de Parkeervisie 2007. In die visie is een dynamische parkeerbalans opgenomen, waarin het aanbod van parkeervoorzieningen en de toekomstige parkeervraag inzichtelijk is gemaakt.

Aanleiding voor de herijking zijn ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden sinds de vaststelling van de Parkeervisie door de Raad op 16 januari 2008. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de parkeervraag in en rond de binnenstad.In deze memo wordt de parkeeropgave voor de binnenstad opnieuw tegen het licht gehouden. Dit leidt tot een bijstelling en nuancering van de parkeeropgave in de Santwijckse Poort en de Burense Poort en Lingehoven.