Horecanota 2014

De nieuwe Drank- en Horecawet was aanleiding om ook andere horecagerelateerde regelgeving van de gemeente Tiel te herzien. De Horecanota beoogd informatie te geven en duidelijkheid te verschaffen over de regelgeving en welke procedures moeten worden doorlopen.

Op 1 januari 2013 is de vernieuwde Drank- en Horecawet in werking getreden. Vervolgens zijn op 1 januari 2014 nog enkele wijzigingen van de wet inwerking getreden. De nieuwe wet heeft tot doel het terugdringen van alcoholgebruik onder met name jongeren, het voorkomen van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde en het reduceren van administratieve lasten. De burgemeester heeft extra bevoegdheden gekregen om het alcoholgebruik onder jongeren te matigen en de verstoring van de openbare orde tegen te gaan. Daarnaast zijn gemeenten verplicht om in een verordening regels op te nemen om oneerlijke mededinging door paracommerciƫle instellingen tegen te gaan. De nieuwe Drank- en Horecawet was mede aanleiding om ook andere horecagerelateerde regelgeving van de gemeente Tiel te herzien.

Naast de Drank -en Horecawet dient een horecaondernemer rekening te houden met een verscheidenheid aan overige regelgeving. Aan de hand van het bestemmingsplan wordt beoordeeld of de vestiging van een horecabedrijf op een bepaalde locatie is toegestaan. In de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) zijn de exploitatievergunning en de sluitingstijden geregeld. Verder is deze verordening de basis voor het evenementenbeleid van de gemeente Tiel. In veel gevallen hebben horecaondernemers direct of indirect raakvlakken met evenementen. Daarom is het goed ook over dit onderwerp informatie op te nemen in deze nota. De Wet Milieubeheer bepaalt waar het horecabedrijf aan moet voldoen op het gebied van geluid en geur. Als een inrichting verbouwd moet worden is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing. Verder moet het pand brandveilig zijn ingericht. Uiteraard moet een horecaondernemer zich houden aan de Opiumwet en kan de Wet op de Kansspelen van toepassing zijn als speelautomaten geplaatst worden.

Met deze nota wordt beoogd informatie te geven en duidelijkheid te verschaffen over de regelgeving en welke procedures moeten worden doorlopen.