Masterplan Stationsgebied

De gemeente heeft plannen ontwikkeld voor het stationsgebied voor nu en in de toekomst, waarbij de nadruk komt te liggen op het wonen.

Het plangebied beslaat ruim 80 hectare. Het gebied wordt scherp begrensd door de spoorlijn in het noorden, terwijl de zuidelijke grens niet eenduidig te benoemen is (Hasselmanplein/ Beatrixlaan/ Teisterbantlaan/Tielerwaardlaan). De Provinciale weg en de Kijkuit vormen respectievelijk de westelijke en oostelijke grens.

Wat wordt verstaan onder een masterplan?

Het masterplan is een ontwikkelingsprogramma op hoofdlijnen. Het vormt een kader voor de inrichting van de openbare ruimte en definieert concrete projecten. Het gemeentebestuur geeft hiermee richting aan de gewenste ruimtelijke hoofdstructuur en programma op hoofdlijnen. In het masterplan vindt u antwoorden op vragen als:

  • Wat voor soort woonomgeving wordt het stationsgebied?
  • Hoe moet de openbare ruimte eruit zien, groen of stenig?Hoe wordt de wegenstructuur?
  • Waar en hoe is het parkeren geregeld?

Bij het opstellen van het masterplan zijn verschillende partijen betrokken, van bewoners tot grondeigenaren, van makelaars tot ontwikkelaars.

Masterplan Stationsgebied uitnodiging voor marktpartijen

17 september 2008 heeft de gemeenteraad van Tiel het Masterplan Stationsgebied unaniem vastgesteld. Het masterplan geeft sturing aan de gewenste ontwikkelingsrichting van het stationsgebied: de wensen voor de toekomst wat betreft ruimtelijke kwaliteit en programma, onder andere woningbouw, (parkeer)voorzieningen en nieuwe verkeersroutes zijn er in vastgelegd.

Nu is het tijd voor marktpartijen om in te stappen. Zij kunnen op basis van het masterplan met de gemeente in gesprek over hun ideeën voor de verdere invulling en uitwerking van het plan.

Doel

Een masterplan Stationsgebied, waarin de ruimtelijke hoofdstructuur is vastgelegd en richting wordt gegeven aan de hoofdlijnen van het ontwikkelingsprogramma.Het verstevigen van de relatie van het stationsgebied met de (binnen)stad.

Hoe nu verder?

17 september 2008 is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het Masterplan Stationsgebied. Hoe gaat het nu verder? Wanneer gaat de uitwerking en uitvoering beginnen? In de ontwikkelingsstrategie wordt geen tijdpad aangegeven wanneer en waar te beginnen en te eindigen. Wel is de verwachting vastgelegd dat de oostelijk gelegen deelgebieden (Veilingterrein, Burense Poort en Lingehoven) de komende vijftien jaar voor planontwikkeling in aanmerking komen. Dit zal in sterke mate afhankelijk zijn van initiatieven en ontwikkelingsperspectieven vanuit de marktsector. Waar wenselijk en mogelijk neemt de gemeente hierbij een faciliterende rol in. Daarnaast zet de gemeente de komende jaren sterk in op het verkrijgen van de benodigde (financiële) bijdragen en middelen vanuit hogere overheden, voor de komende decennia.

NB: bij alle toekomstige ontwikkelingen in het stationsgebied zal de verdere uitwerking plaatsvinden in onder andere stedenbouwkundige visies, bestemmingsplannen en bestemmingsplanwijzigingen. De rechtszekerheid van belanghebbenden is hierdoor gegarandeerd.

U kunt het Masterplan Stationsgebied downloaden: