Structuurvisie Tiel 2030

De structuurvisie (Wet ruimtelijke ordening, artikel 2.1) bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling van Tiel. De visie gaat in op de hoofdzaken van het ruimtelijke beleid en op de wijze waarop de gemeenteraad hieraan uitvoering denkt te geven. De structuurvisie is een kaderstellend plan en heeft geen direct bindende werking voor burgers.

Plan vastgesteld en procedure afgerond

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 17 februari 2010 de Structuurvisie Tiel 2030 vastgesteld en tevens de zienswijzen beantwoord in de Nota van Beantwoording. De procedure is hiermee afgerond, tegen de vaststelling kan geen beroep worden ingesteld.