RSS

Lettergrootte: - +

U bent hier: Homepage / inspraak_burgers

Deze pagina doorsturen

DoorsturenStuur door AfdrukkenAfdrukken VoorlezenVoorlezen

Spreekrecht

Hiermee heeft u het recht om uw mening te geven tijdens vergaderingen. U had al spreekrecht tijdens commissie-vergaderingen. Nieuw is dat u ook kunt spreken tijdens raadvergaderingen.

Spreekrecht algemeen

Spreekrecht is het recht om uw mening te geven over een onderwerp tijdens vergaderingen van de gemeenteraad of de raadscommissies. Iedereen kan van het spreekrecht gebruik maken, van individuele personen, tot vertegenwoordigers van groepen en organisaties of bedrijven.

Voor het gebruik van het spreekrecht gelden een aantal spelregels.

Bij iedere raads- of commissievergadering is er een agenda. Dit is een lijst van onderwerpen die tijdens de vergadering behandeld worden. Aan het begin van de vergadering wordt deze lijst vastgesteld. U kunt spreken over de vastgestelde onderwerpen die op deze list staan (de geagendeerde onderwerpen). U kunt ook over onderwerpen die niet op de agenda staan (niet geagendeerde onderwerpen) spreken.

Raadsvergaderingen

Als u uw mening wilt geven over geagendeerde onderwerpen, dan meldt u dit uiterlijk 6 uur voorafgaande aan de raadsvergadering bij de voorzitter van de raad. Dit is de burgemeester.

In de praktijk kun u het beste contact opnemen met de griffier. Dit kan zowel telefonisch onder nummer (0344) 63 72 58 of per mail. Het mailadres is: griffie@tiel.nl

U meldt het volgende:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • wie namens u spreekt of spreken (namens u zelf of namens een groep personen, bedrijf of organisatie);
  • het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

Geagendeerde onderwerpen

Per raadsvergadering kunnen sprekers maximaal dertig minuten zelf het woord voeren. Iedere spreker heeft maximaal vijf minuten de tijd. Als er meer dan zes personen zijn die van het spreekrecht gebruik willen maken, dan verdeelt de voorzitter deze 30 minuten evenredig over alle sprekers. Het kan dus gebeuren dat u minder dan vijf minuten de tijd krijgt.

Nadat u gesproken heeft, wordt de raad in de gelegenheid gesteld u één of meer vragen te stellen.

Niet geagendeerde onderwerpen

Voor niet geagendeerde onderwerpen zijn maximaal 15 minuten per raadsvergadering beschikbaar. Iedere spreker heeft voor een niet geagendeerd onderwerp vijf minuten de tijd. Als er meer dan drie personen zijn die gebruik willen maken van het spreekrecht, dan verdeelt de voorzitter de spreektijd evenredig over alle sprekers. Het kan dus gebeuren dat u minder van vijf minuten de tijd krijgt.

Nadat u gesproken heeft, wordt de raad in de gelegenheid gesteld u één of meer vragen te stellen.

In principe komt iedere spreker in volgorde van aanmelding aan de beurt. De voorzitter kan van deze volgorde afwijken als dit in het belang is van de orde van de vergadering. Om die zelfde reden kan het gebeuren dat de voorzitter het woord niet aan iemand verleent. Hij meldt dit direct aan het presidium en vermeldt hierbij de reden of redenen.

U kunt over een aantal onderwerpen geen gebruik maken van het spreekrecht. Dit zijn:

  • besluiten van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft gestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een klacht in de zin van de klachtenregeling.

Commissievergaderingen
Het spreekrecht bij commissievergaderingen is op een zelfde wijze geregeld als bij de raadsvergaderingen. Er zijn twee verschillen. Deze zijn:

u meldt zich voor het begin van de vergadering bij de voorzitter of commissiegriffier om kenbaar te maken dat u gebruik wilt maken van het spreekrecht (dus niet minimaal zes uur van te vorenspreken over een niet geagendeerd onderwerp kan bij het begin van de rondvraag (en niet aan het einde van het vragenuur).

Zoek documenten

Zoek documenten