RSS

Lettergrootte: - +

Deze pagina doorsturen

DoorsturenStuur door AfdrukkenAfdrukken VoorlezenVoorlezen

Uitvoeringsbesluiten en beleid

Een lijst met uitvoeringsbesluiten en beleid.

Aanwijzingsbesluit Inspecteur Kinderopvang

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft op 19 februari 2009 besloten om een ambtenaar van de GGD als toezichthouder aan te stellen als Inspecteur kinderopvang. [+] Lees verder

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft op 31 juli 2006 besloten om medewerkers aan te wijzen als toezichthouders. [+] Lees verder

Aanwijzingsbesluit uitvoering verordening reclamebelasting

Aanwijzingsbesluit voor de uitvoering van de Verordening Reclamebelasting Tiel. [+] Lees verder

Adoptiebeleid voor rotondes in Tiel

Adoptiebeleid voor rotondes in Tiel [+] Lees verder

Beleid met betrekking tot verplichte portier in relatie tot de exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij, gelet op artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Tiel 2009, besloten heeft tot het vaststellen van beleid met betrekking tot verplichte portier(s) in relatie tot de exploitatievergunning. [+] Lees verder

Beleidslijn gemeentegaranties/geldleningen

Beleidslijn van de gemeente Tiel m.b.t. gemeentegaranties en geldleningen. Deze notitie bevat voorstellen om te komen tot een beleidslijn ten aanzien van beide vormen van financiële ondersteuning [+] Lees verder

Beleidsmemo wet Boete

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april 2013 de beleidsmemo wet Boete vastgesteld. Op 14 november 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een aanvulling van de beleidsmemo wet Boete door hierin enkele nieuwe beslispunten op te nemen. [+] Lees verder

Beleidsnota Cultuurhistorie

De gemeente Tiel heeft een rijk verleden. Oude boerderijen, monumentale panden in de binnenstad, historische stratenpatronen en eeuwenoude dorpslanen, maar ook naoorlogse gebouwen met een bijzondere architectuur. [+] Lees verder

Beleidsnota Recreatie en Toerisme

Beleidsnota Recreatie en Toerisme, te downloaden als .pdf bestand [+] Lees verder

Beleidsnota reïntegratie Tiel 2012 - 2015

Beleidsnota reïntegratie Tiel 2012 - 2015 [+] Lees verder

Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning Tiel 2013- Krachtige burgers

Zelfredzaamheid. Samenredzaamheid. De regie in handen. Eigen kracht. Allemaal begrippen die terugkomen in beleidsplannen over zorg en welzijn. Ook in de Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning Tiel 2013- Krachtige burgers (Beleidsnota Wmo 2013) dat de gemeenteraad op 17 juli 2013 heeft vastgesteld, staan ‘krachtige burgers’ centraal. [+] Lees verder

Beleidsplan Jeugd-Wmo 2017-2020

De gemeenteraad heeft op 21 december 2016 besloten om het (lokale) beleidsplan Jeugd-Wmo 2017-2020 vast te stellen. [+] Lees verder

Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Tiel [+] Lees verder

Beleidsplan tegenprestatie 2015

In dit beleidsplan wordt nader omschreven wat de tegenprestatie is, van wie wel en geen tegenprestatie wordt gevraagd, hoe de uitvoering van de tegenprestatie wordt opgepakt en hoe wordt gehandhaafd. [+] Lees verder

Beleidsplan Wmo en Jeugd 2015-2016 Samen kan er meer, De kracht van Tiel

Het beleidsplan Wmo en Jeugd 2015 en 2016 treedt op 1 januari 2015 in werking. [+] Lees verder

Beleidsregels draaiorgels

Beleidsregel draaiorgels, te downloaden als .pdf bestand. [+] Lees verder

Beleidsregels ontheffing promenadegebied

Beleidsregels ontheffing promenadegebied, te downloaden als .pdf bestand. [+] Lees verder

Beleidsregels art 19 WRO kinderdagverblijven

Beleidsregels art 19 WRO kinderdagverblijven, te downloaden als .pdf bestand. [+] Lees verder

Beleidsregels beroepen en bedrijven aan huis

Beleidsregels beroepen en bedrijven aan huis, te downloaden als .pdf bestand. [+] Lees verder

Beleidsregels Collectieve Zorgverzekering

Beleidsregels Collectieve Zorgverzekering [+] Lees verder

Nadere regels - beleidsregels horeca 2014

Op 17 februari 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders de Nadere regels APV-horeca Tiel 2014 en de burgemeester de Beleidsregels Drank- en Horecawet/APV-horeca Tiel 2014 vastgesteld. Bij dit laatste document hoort ook een sanctietabel waarin is vastgelegd hoe de burgemeester zal handhaven bij overtreding van de Drank- en Horecawet. [+] Lees verder

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

In de beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen is vastgelegd op welke wijze aanvragen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats worden beoordeeld. [+] Lees verder

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2016

De beleidsregels bieden een richtlijn op de vraag wanneer er sprake is van (geen) uitzicht is op inkomensverbetering. [+] Lees verder

Beleidsregels kinderopvang

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juni 2014 besloten om, ter vervanging van het huidige handhavingsbeleid kinderopvang gemeente Tiel 2011, de 'Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Tiel 2014' vast te stellen dat ervoor zorgt dat de houder voldoet aan de eisen die de wet stelt, namelijk het bieden van kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen in een veilige omgeving. [+] Lees verder

Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet 2015 Tiel

In de beleidsregels is nader uitgewerkt hoe er wordt omgegaan met situaties waarin meerdere personen geen woonkosten hebben, geen woning hebben, of er sprake is van commerciële huur. De beleidsregels werken terug tot 1 januari 2015. [+] Lees verder

Beleidsregels ontheffing avondwinkels op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregels ontheffing avondwinkels op zon- en feestdagen vastgesteld. [+] Lees verder

Beleidsregels reïntegratie Wet werk en bijstand 2009

Deze beleidsregels voorzien in een actualisering van het reïntegratiebeleid op met name het onderdeel participatiebanen. [+] Lees verder

Beleidsregels rechterlijke uitspraken Marokko

Beleidsregels rechterlijke uitspraken Marokko, te downloaden als .pdf bestand [+] Lees verder

Beleidsregels Reserve Parkeerbijdrageregeling

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft in zijn vergadering van 17 maart 2010 de Reserve Parkeerbijdrageregeling ingesteld. Deze beleidsregels zijn een sturingsinstrument voor het realiseren van parkeerplaatsen op eigen terrein bij de aanvraag om bouwvergunning en geldt voor de gehele gemeente Tiel. [+] Lees verder

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel [+] Lees verder

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang aan doelgroep ouders WKO

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2013 besloten de Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang aan doelgroep ouders WKO (1. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) vast te stellen. [+] Lees verder

Beleidsregels vergunningverlening reclameborden op rotondes

Beleidsregels vergunningverlening reclameborden op rotondes en Conceptovereenkomst voor het adopteren van een rotonde, te downloaden als .pdf bestand. [+] Lees verder

Beleidsregels Verhaal van bijstand

Beleidsregels Verhaal van bijstand, te downloaden als .pdf bestand [+] Lees verder

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige, te downloaden als .pdf bestand. [+] Lees verder

Beleidsregels werkleer aanbod WIJ gemeente Tiel

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft in zijn vergadering van 7 januari 2010 de Beleidsregels werkleeraanbod WIJ gemeente Tiel vastgesteld. De beleidsregels dienen ter uitvoering van de Wet investeren in jongeren en de Verordening werkleeraanbod WIJ van de gemeente Tiel. [+] Lees verder

Beleidsregels Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur

Beleidsregels Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur te downloaden als .pdf bestand. [+] Lees verder

Besluit maatschappelijke ondersteuning (ingetrokken)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel maakt bekend dat het op 15 december 2009 heeft besloten tot wijziging van artikel 2.2. van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tiel betreffende de hoogte van het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp. [+] Lees verder

Besluit Organisatieverordening gemeente Tiel 2005

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van Tiel maken bekend dat zij bij besluit van 2 juni 2010, nr A2 de Organisatieverordening gemeente Tiel 2005 hebben gewijzigd in verband met de opheffing van de afdeling Bestuur en communicatie en het onderbrengen van de taken van de opgeheven afdeling bij de afdeling Financiën, Personeel en Juridische Zaken, de afdeling Publiekszaken, de afdeling Stadsbeheer, de afdeling Facilitair bedrijf en het nieuw ingestelde Programmabureau Veiligheid. [+] Lees verder

Beoordelingscriteria voor de Oorkonde Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 oktober 2015 besloten de regels beoordelingscriteria voor de Oorkonde Maatschappelijk Ondernemen vast te stellen. In deze regels is beschreven op basis van welke criteria een oorkonde maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt uitgereikt. [+] Lees verder

Bevoegdhedenbesluit en –register

Het college heeft op 15 maart 2016 het Algemeen bevoegdhedenbesluit vastgesteld. Dit besluit bevat algemene regels over het verlenen en het gebruik van mandaten, volmachten, machtigingen en ondermandaten. [+] Lees verder

Bodemnota gemeente Tiel

Op 3 januari 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders de Bodemnota gemeente Tiel vastgesteld. [+] Lees verder

Bomenbeleidsplan Tiel 2005 en bijlagen

Bomenbeleidsplan Tiel 2005 inclusief paragraaf 17-1-2017 [+] Lees verder

BRP beleidsregel bestuurlijke boete

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 augustus 2016 besloten om de Beleidsregel bestuurlijke boete Basisregistratie personen Gemeente Tiel vast te stellen. In de beleidsregel is beschreven in welke gevallen een bestuurlijke boete kan worden opgelegd bij overtreding van de verplichtingen zoals genoemd in artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen. [+] Lees verder

Camerabeleid (afwegingskader)

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 17 februari 2016 besloten het camerabeleid gemeente Tiel vast te stellen. In deze nota wordt een breed kader geschetst van mogelijke vormen van cameratoezicht. Er wordt met name ingezoomd op het gebruik van camera’s door de gemeente voor bewaking, toezicht en/of handhaving. [+] Lees verder

Coffeeshopbeleid Tiel 2015

De burgemeester heeft op 19 juni 2015 het coffeeshopbeleid gemeente Tiel 2015 vastgesteld. In dit beleid is vastgelegd of en onder welke voorwaarden binnen de gemeente Tiel coffeeshops gevestigd mogen worden. Daarnaast is hierin ook weergegeven op welke wijze zal worden gehandhaafd bij overtreding van de gedoogcriteria. [+] Lees verder

Convenant identiteitsfraude

De gemeenten Apeldoorn, Enschede en Zwolle, de Vreemdelingenpolitie Oost-Nederland, de Koninklijke Marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Openbaar Ministerie en de Dienst Wegverkeer hebben een samenwerkingsconvenant opgesteld voor de aanpak van identiteitsfraude. Tiel heeft, als een van 81 gemeenten, dit convenant getekend. [+] Lees verder

Cultuurnota 2007-2010

In de Cultuurnota Tiel 2007-2010 staan de ambities en uitgangspunten voor het cultuurbeleid in Tiel voor de periode 2007-2010. [+] Lees verder

Detailhandelsnota 2012-2017

Een zo sterk en compleet mogelijk aanbod van winkels en een gezond ondernemersklimaat. Dat zijn ambities van de gemeente Tiel in de Detailhandelsnota 2012-2017. Hiermee is de koers van het detailhandelsbeleid bepaald in de gemeente Tiel voor de komende vijf jaar. [+] Lees verder

Evenementennota

De gemeenteraad heeft op 17 februari 2016 de Evenementennota Tiel 2016 vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze nota op 12 januari 2016 vastgesteld. De evenementennota omschrijft onder andere de kaders voor het veilig organiseren van evenementen in de gemeente Tiel waarin de belangen van alle betrokkenen zijn afgewogen. [+] Lees verder

Groenstructuurplan en de Nota van Uitgangspunten Groenbeheer

Het Groenstructuurplan en de Nota van Uitgangspunten Groenbeheer, te downloaden als pdf-bestand. [+] Lees verder

Handhavingskader na Wmo-toezicht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 oktober 2016 het handhavingskader Wmo-toezicht vastgesteld. [+] Lees verder

Handhavingsplan Participatiewet Tiel 2015

Het handhavingsplan is een theoretisch kader met een visie van waaruit handhaving van de participatiewet gestalte moet krijgen. Hierin is onder andere opgenomen dat afspraken en verslag over de resultaten m.b.t. handhaving via de beleidscyclus lopen. [+] Lees verder

Horecanota 2014

De nieuwe Drank- en Horecawet was aanleiding om ook andere horecagerelateerde regelgeving van de gemeente Tiel te herzien. De Horecanota beoogd informatie te geven en duidelijkheid te verschaffen over de regelgeving en welke procedures moeten worden doorlopen. [+] Lees verder

Jeugdbeleid Tiel 2013-2016 Krachtige jonge burgers

De nota Jeugdbeleid Tiel 2013-2016 Krachtige jonge burgers is door de gemeenteraad op 17 juli 2013 vastgesteld. [+] Lees verder

Meerjaren Programma Veiligheid 2015 - 2018

Meerjaren Programma Veiligheid 2015 - 2018 en het uitvoeringsplan Veiligheid 2016 van de gemeente Tiel. [+] Lees verder

Milieuvisie 2010-2020

De Milieuvisie 2010-2020 maakt duidelijk wat de gewenste milieukwaliteit in Tiel is en geeft aan op welke manier deze milieukwaliteit behaald kan worden. De visie wil gemeente en andere partijen inspireren om gezamenlijk de schouders te zetten onder de duurzame ontwikkeling van Tiel. [+] Lees verder

Nadere uitvoeringsrichtlijn flexibele uitvoering bij tijdelijk werk

Het doel van de richtlijn is om de afstemming tussen bijstandsuitkering en tijdelijke werkaanvaarding te versoepelen. De richtlijn werkt terug tot 1 januari 2015. [+] Lees verder

Nota bijzondere bijstand en voorzieningen voor minima 2008

De Nota bijzondere bijstand en voorzieningen voor minima 2008 en Handreiking bijzondere bijstand en voorzieningen voor minima 2008. [+] Lees verder

Nota Bodembeheer Regio Rivierenland

De gemeenteraad van Tiel heeft op 19 september 2012 de Nota bodembeheer regio Rivierenland en de Bodemkwaliteitskaart regio Rivierenland vastgesteld, als zijnde van toepassing voor de gemeente Tiel. [+] Lees verder

Nota Horeca Regelgeving Gemeente Tiel 2006

Nota Horeca Regelgeving Gemeente Tiel 2006 met o.a. de beleidsregels terrassen en het Herriedagenbeleid. [+] Lees verder

Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015-2019 gemeente Tiel

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015-2019 is op 23 april 2015 vastgesteld door het College van de gemeente Tiel en is van toepassing op de verwerving door de gemeentelijke organisatie van alle goederen, diensten en werken. De uitvoering van het beleid wordt operationeel ondersteund door een inkoophandboek. Het inkoophandboek wordt vastgesteld door het College en is niet openbaar. [+] Lees verder

Nota Onderhoudskwaliteit Openbaar Groen

De Nota onderhoudskwaliteit openbaar groen Tiel 2005 met beeldenmatrix beheerkwaliteiten, te downloaden als .pdf bestand. [+] Lees verder

Raamwerknota Stadsbeeld

Of iets mooi of lelijk is, daar heeft natuurlijk iedereen een eigen mening over. Wat de één mooi vindt, kan een ander niet waarderen. Dat geldt voor bijna alles waar wij in het dagelijkse leven mee te maken krijgen. Zo ook voor uw woonomgeving. Tiel heeft uitgezocht wat de inwoners van de stad en de dorpen vinden en wat ze er mee willen. Dat alles is vastgelegd in een Raamwerknota Stadsbeeld, die als basis gaat dienen voor een nieuw welstandsbeleid, maar ook een richting aangeeft voor nieuwe ontwikkelingen en handvatten voor de aanpak daarvan. [+] Lees verder

Richtlijn B063 Draagkrachtpercentages bijzondere bijstand

Vanaf 2015 is in de Participatiewet de bijstandsnorm veranderd in de kostendelersnorm. Als er meer meerderjarigen in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben en zij ook met elkaar de kosten kunnen delen, wordt de bijstandsnorm per persoon lager. Deze verandering in de normensystematiek heeft als neveneffect dat er minder snel recht op bijzondere bijstand bestaat. [+] Lees verder

Speelruimtebeleid gemeente Tiel 2005-2010

In oktober van 2005 heeft de gemeenteraad Tiel het speelruimtebeleid 'Spelen in Tiel' voor de jaren 2005-2010 vastgesteld. In dit speelruimtebeleid zijn normen opgesteld voor de hoeveelheid speelruimte in de wijk. Daarnaast worden de wijken en enkele speciale projecten extra belicht. [+] Lees verder

Sportbeleid

In januari van 2007 heeft de gemeenteraad van Tiel het sportbeleid 'Sport beweegt, sport bindt' voor de jaren 2006-2015 vastgesteld. [+] Lees verder

Standplaatsenbeleid 2015

Het standplaatsenbeleid 2015 met daaraan toegevoegd de beleids- en nadere regels en locatie kaarten. [+] Lees verder

Terrasplan Plein

In het Terrasplan Plein is vastgelegd op welke wijze en onder welke voorwaarden de horecaondernemers, gevestigd aan het Plein, na de reconstructie van het Plein een terras kunnen exploiteren. [+] Lees verder

Tiel Fruitstad aan de Waal

Notitie over de positionering van Tiel. Vastgesteld in de raadsvergadering mei 2016. [+] Lees verder

Waterplan

De gemeente Tiel en het Waterschap Rivierenland hebben voor de periode 2005-2025 een Integraal Waterplan opgesteld, gericht op duurzaamheid. Uitgangspunt is dat ook toekomstige generaties over voldoende water van goede kwaliteit moeten beschikken. Dit bepaalt de manier waarop we nu met water omgaan. Het gaat daarbij om onder andere oppervlaktewater, grondwater, de waterkwaliteit, de afvoer van het regenwater en de riolering. Dat alles wordt in samenhang (‘integraal’) bekeken. [+] Lees verder

Welstandsnota

De gemeenteraad heeft op 23 maart 2016 besloten om de 2e wijziging van de Welstandsnota Tiel 2010 vast te stellen en op 1 april 2016 in werking te laten treden. In deze wijziging zijn nieuw beleid en ontwikkelingen verwerkt en heeft afstemming plaatsgevonden met de door de raad vastgestelde Beeldkwaliteitsvisie Tiel 2014. [+] Lees verder

_Bestanden

[+] Lees verder

Zoek documenten

Zoek documenten